Post-Antibiotic Solution - Jin Yin Hua

Discover an herbal antibiotic powerhouse that you can grow in your garden.

Show notes:

:06 Story of Jin Yin Hua (Janpanese honeysuckle)

2:51 Traditional use of Jin Yin Hua

3:08 Pharmacology of Jin Yin Hua

5:22 Grow your own Jin Yin Hua for the post-antibiotic era

6:21 When not to take Jin Yin Hua and interactions between Jin Yin Hua and medications